Klub Seniora

Zarząd Klubu Seniora informuje o terminach spotkań w pierwszym półroczu 2020 roku odbywających się w świetlicy przy ulicy Armii Krajowej 12.

Styczeń –      10, 24

Luty –            7, 21

Marzec –        6, 20

Kwiecień –    3 ,17

Maj –             8, 22

Czerwiec –    5, 19

Zarząd Klubu Seniora:

1. Bąkiewicz Alicja – Przewodnicząca

2.Rogowska Halina – Sekretarz

3.Smorąg Zenona- Skarbnik

Zarząd klubu seniora

Spotkania w Klubie odbywają się w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca od godziny 16:00 do 20:00.

 

R E G U L A M I N

 

1. Powiatowy Klub Seniora zwany dalej Klubem, to miejsce w którym spotkają się

ludzie starsi (60 +)

2. Klub został utworzony w strukturze Powiatowego Związku Emerytów Rencistów i

Inwalidów w Jędrzejowie i obejmuje swoją działalności teren powiatu jędrzejowskiego

3. Siedzibą Klubu jest Świetlica Starostwa w Jędrzejowie ul. Amii Krajowej 9. 

4. Klub nie posiada osobowości prawnej-jest uprawniony do samodzielnej działalności w zakresie merytorycznym dotyczącym organizowanych imprez w klubie,zgodnie z rocznym planem pracy.

5. Do Klubu mogą przystąpić osoby starsze w zasadzie 60+, po złożeniu deklaracji

 

6.Celem Klubu jest przede wszystkim:

 • Aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania  czasu wolnego.
 • Inicjowanie i podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów członków klubu.
 • Organizowanie dla członków różnego rodzaju spotkań dyskusyjnych,szkoleń i odczytów
 • Działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywizacji seniorów w życiu społecznym w tym również w życiu społeczności lokalnej.

 

7. Klub realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie grup zainteresowań np. gry w szachy,warcaby ,karty itp.
 • Spotkania przy kawie czy herbacie nie koniecznie tylko z członkami klubu
 • Spotkania okolicznościowe np. z młodzieżą, Dzień Kobiet, Urodziny itp.
 • Wieczorki towarzysko-taneczne (również jako integracja i rehabilitacja)
 • Spotkania z ciekawymi ludżmi kultury, sportu itp.
 • Rekreacja w terenie -chodzenie z kijkami nordic-walking,spotkania  integracyjne przy ognisku i inne
 • Warsztaty jak robótki ręczne i podobne
 • Organizowanie wycieczek np. rowerowych itp.
 • Współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi Zarządzanie

 

8.Organem wykonawczym jest Zarząd w składzie

 • Przewodniczący – Kierownik Klubu
 • Zastępca przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Dwóch członków Zarządu

 

9. Pierwszy skład Zarządu powołuje Prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie.
Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Kolejne zarządy wybierane są przez Zebranie Ogólne Członków w obecności 50% .
Jeżeli nie ma kworum to po 30 minutowej przerwie wybierany jest Zarząd spośród obecnych członków.

10. Prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie w uzasadnionych przypadkach może odwołać zarząd lub członka zarządu.

11. Z wyborów zarządu sporządzany jest protokół.

12. Klub działa w oparciu o Roczny Plan Pracy Klubu

13. Zarząd Klubu sporządza półroczne sprawozdanie merytoryczne, w tym również przychody i wydatki finansowe i przedkłada do Zarządu Związku.

14. Dni i godziny zajęć ustala Zarząd Klubu i podaje do ogólnej wiadomości

15. Zarząd Klubu prowadzi listę obecności uczestników zajęć

16. Zarząd prowadzi i przechowuje dokumentację z działalności klubu

17. Zarząd podejmuje decyzję dotyczącą wysokości składek członkowskich-dopuszcza

się ustalenie składki w dwóch ratach nie mniejszej niż 1 zł miesięcznie.

18. Obowiązki członków Klubu

19. Opłacanie składek członkowskich

20. Poszanowanie godności osobistej członków i pracowników

21. Przestrzeganie regulaminu

22. Członkowie mają prawo do:

 • Korzystanie z zajęć organizowanych przez Klub
 • Uczestniczyć we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Klub
 • Rozwijania swoich inicjatyw i przedstawiać propozycje w każdej sprawie

23. Klub finansuje swoją działalności z:

 • Składek członkowskich
 • Dofinansowania przez Powiatowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie, w miarę posiadanych środków.
 • Innych żródeł jak: sponsoring, darowizny,odpisy 1%

24. Postanowienia końcowe

 • Rozwiązanie Klubu może nastąpić przez Prezesa Zarządu Pow. ZERiI w Jędrzejowie w  porozumieniu z Zarządem Związku.

 

Zatwierdził

Prezes Zarządu Związku

Tadeusz Wesołowski