Klub Seniora

Nowy Zarząd w Klubie Seniora

     Zarząd Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie informuje, że z dniem 01.05.2024 r. powołał na nową kadencję, tj. od 01.05.2024 – 30.04.2026 do Zarządu Klubu Seniora następujące osoby:

1. Janowska Danuta – Przewodnicząca

2. Smorąg Zenona – Sekretarz

3. Bartkiewicz Teresa – Skarbnik


Terminy spotkań

Zarząd Klubu Seniora informuje o terminach najbliższych spotkań w Klubie:                                               

A) Starostwo Powiatowe - świetlica:
 • 3 czerwiec - piątek - godz. 16.00
 • 17 czerwiec - piątek - godz. 16.00
B) Dom Seniora + (dawna apteka):
 • 6 czerwiec - poniedziałek - godz. 16.00
 • 4 lipiec  - poniedziałek - godz. 16.00
  

ZAPRASZAMY!


Dzień Kobiet

     Zarząd Klubu Seniora działającego przy PZERiI w Jędrzejowie informuje, że w dniu 4.03.2022 odbyło się pierwsze spotkanie w Świetlicy Starostwa Powiatowego po długiej przerwie „covidowej”. Uśmiech na ustach i radość w oczach uczestników były wyrazem dużego zadowolenia ze spotkania w gronie osób sobie miłych i przyjaznych, co na pewno jest i będzie wspaniałym lekiem na złe samopoczucie i nadwyrężoną psychikę, po tak trudnym okresie.

     Jednocześnie wieczór ten był poświęcony zbliżającemu się Dniu Kobiet, o co zadbały Zarządy PZERiI oraz Klubu Seniora, obdarowując wszystkie Panie (i Panów również) słodkościami.


Komunikat

     Zarząd Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie informuje, że z dniem 28.02.2022 r. powołał na kolejną kadencję, tj. od 1.03.2022 – 28.02.2024 dotychczasowy Zarząd Klubu Seniora w osobach:

1. Bąkiewicz Alicja – Przewodnicząca

2. Rogowska Halina – Sekretarz

3. Smorąg Zenona – Skarbnik


Komunikat

     W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego Klub Seniora informuje o zawieszeniu spotkań w świetlicy Starostwa Powiatowego oraz w budynku Dziennego Domu Senior + w m-cu styczniu 2022 r.                                                                                                                                      W miarę podejmowania dalszych decyzji będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

Zarząd Klubu Seniora:

1. Bąkiewicz Alicja – Przewodnicząca

2. Rogowska Halina – Sekretarz

3. Smorąg Zenona – Skarbnik


Zarząd klubu seniora


Zarząd Klubu Seniora informuje o terminach spotkań w pierwszym półroczu 2020 roku odbywających się w świetlicy przy ulicy Armii Krajowej 12.

Spotkania w Klubie odbywają się w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca od godziny 16:00 do 20:00.

Styczeń –      10, 24

Luty –            7, 21

Marzec –        6, 20

Kwiecień –    3 ,17

Maj –             8, 22

Czerwiec –    5, 19

 

R E G U L A M I N

 

1. Powiatowy Klub Seniora zwany dalej Klubem, to miejsce w którym spotkają się  ludzie starsi (60+).

2. Klub został utworzony w strukturze Powiatowego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie i obejmuje swoją działalnością teren powiatu jędrzejowskiego

3. Siedzibą Klubu jest Świetlica Starostwa w Jędrzejowie ul. Amii Krajowej 9. 

4. Klub nie posiada osobowości prawnej – jest uprawniony do samodzielnej działalności w zakresie merytorycznym dotyczącym organizowanych imprez w klubie, zgodnie z rocznym planem pracy.

5. Do Klubu mogą przystąpić osoby starsze w zasadzie 60+, po złożeniu deklaracji.

6. Celem Klubu jest przede wszystkim:

 • Aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania  czasu wolnego.
 • Inicjowanie i podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów członków klubu.
 • Organizowanie dla członków różnego rodzaju spotkań dyskusyjnych, szkoleń i odczytów
 • Działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywizacji seniorów w życiu społecznym w tym również w życiu społeczności lokalnej.

7. Klub realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie grup zainteresowań np. gry w szachy, warcaby ,karty itp.
 • Spotkania przy kawie czy herbacie nie koniecznie tylko z członkami klubu
 • Spotkania okolicznościowe np. z młodzieżą, Dzień Kobiet, Urodziny itp.
 • Wieczorki towarzysko-taneczne (również jako integracja i rehabilitacja)
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sportu itp.
 • Rekreacja w terenie -chodzenie z kijkami nordic-walking, spotkania  integracyjne przy ognisku i inne
 • Warsztaty jak robótki ręczne i podobne
 • Organizowanie wycieczek np. rowerowych itp.
 • Współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi Zarządzanie

8.Organem wykonawczym jest Zarząd w składzie

 • Przewodniczący – Kierownik Klubu
 • Zastępca przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Dwóch członków Zarządu

9. Pierwszy skład Zarządu powołuje Prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie.
Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Kolejne zarządy wybierane są przez Zebranie Ogólne Członków w obecności 50% .
Jeżeli nie ma kworum to po 30 minutowej przerwie wybierany jest Zarząd spośród obecnych członków.

10. Prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie w uzasadnionych przypadkach może odwołać zarząd lub członka zarządu.

11. Z wyborów zarządu sporządzany jest protokół.

12. Klub działa w oparciu o Roczny Plan Pracy Klubu.

13. Zarząd Klubu sporządza półroczne sprawozdanie merytoryczne, w tym również przychody i wydatki finansowe i przedkłada do Zarządu Związku.

14. Dni i godziny zajęć ustala Zarząd Klubu i podaje do ogólnej wiadomości.

15. Zarząd Klubu prowadzi listę obecności uczestników zajęć.

16. Zarząd prowadzi i przechowuje dokumentację z działalności klubu.

17. Zarząd podejmuje decyzję dotyczącą wysokości składek członkowskich – dopuszcza się, ustalenie składki w dwóch ratach nie mniejszej niż 1 zł miesięcznie.

18. Obowiązki członków Klubu.

19. Opłacanie składek członkowskich

20. Poszanowanie godności osobistej członków i pracowników

21. Przestrzeganie regulaminu

22. Członkowie mają prawo do:

 • Korzystanie z zajęć organizowanych przez Klub
 • Uczestniczyć we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Klub
 • Rozwijania swoich inicjatyw i przedstawiać propozycje w każdej sprawie

23. Klub finansuje swoją działalności z:

 • Składek członkowskich
 • Dofinansowania przez Powiatowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie, w miarę posiadanych środków.
 • Innych źródeł jak: sponsoring, darowizny, odpisy 1%

24. Postanowienia końcowe

 • Rozwiązanie Klubu może nastąpić przez Prezesa Zarządu Pow. ZERiI w Jędrzejowie w  porozumieniu z Zarządem Związku.

 

Zatwierdził

Prezes Zarządu Związku

Tadeusz Wesołowski