Statut

STATUT

POWIATOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

W JĘDRZEJOWIE

Uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Związku w dniu 23.06.2017 roku w Jędrzejowie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie:

Powiatowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie” zwany dalej „Związkiem”

2. Siedzibą Związku i jego organów jest Jędrzejów

3. Terenem działania Związku jest Powiat Jędrzejowski.

§2

Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zm.) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

§3

Związek ma prawo do powołania kół terenowych, na zasadach określonych w statucie.

§4

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym i rasowym.

§5

Związek ma prawo używania sztandaru związkowego, odznak, znaku związkowego oraz pieczęci z nazwą związku – ze wskazaniem siedziby i ewentualnie znakiem rejestrowym, nazwę banku i nr konta bankowego.

§6

Związek może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami związku.

§7

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników nie będących członkami związku.

§8

Związek może prowadzić działalność gospodarczą nie wcześniej niż 1 rok po wpisie na listę Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzję o podjęciu działalności podejmuje i określa warunki jej prowadzenia Walne Zebranie Delegatów Związku.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§9

1. Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów powiatu Jędrzejowskiego w celu:

 1. poprawienia ich warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi

 2. organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów

 3. reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

 4. Integracja seniorów i osób niepełnosprawnych , poprzez utworzenie Powiatowego Klubu Seniora, zwanego dalej Klubem Seniora

§10

1. Dla osiągnięcia swych celów Związek:

 1. prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom związku w sprawach

socjalno – bytowych

 1. tworzy fundusze na cele socjalno – bytowe

 2. współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi

 3. podejmuje różnorodne działania służące uzyskaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych w tym:

 1. może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 2. może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych w odrębnych przepisach

  1. organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

  2. odwiedza w domu emerytów i osoby niepełnosprawne, oraz pomaga w załatwianiu spraw codziennych.

  3. udziela pomocy finansowej lub rzeczowej dla biednych emerytów i osób niepełnosprawnych

  4. Klub Seniora jest to miejsce w którym spotykają się seniorzy i osoby niepełnosprawne, gdzie organizowane są :

   a/.Spotkania

   – integracyjne z innymi środowiskami seniorów, z młodzieżą z ciekawymi ludżmi np. kultury, sportu- również spotkania w plenerze przy ognisku

   – okolicznościowe, jak Dzień Kobiet, Wigilia Św. B. Narodzenia itp.

   – towarzysko taneczne, traktowane jako rehabilitacja

   b/. organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kulturalno-oświatowe, oraz

   spacery np. z kijkami nordic walking

   c/. Związek w miarę możliwości dofinansuje działalność Klubu Seniora

2. Zadania określone w §9 ust. 1,4 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mająca prawo do pobierania emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej) albo uznana przez właściwy organ za inwalidę. Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeśli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej, oraz ich nie pracujący współmałżonek.

2. Członkiem zwyczajnym pozostaje nadal osoba, której na mocy prawa polskiego emerytalno – rentowego okresowo zawieszono lub ograniczono prawo do pobierania świadczenia pieniężnego.

3. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna

4. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła wyjątkowe zasługi dla Związku i spraw emerytów, rencistów i inwalidów.

§13

1. Członków zwyczajnych jak również członków wspierających – osoby fizyczne, przyjmuje do Związku Zarząd lub prezydium Zarządu zgodnie z zasadami określonymi w statucie.

2. Członków wspierających – osoby prawne przyjmuje Zarząd Związku.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów

§14

1.Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku

 2. uczestniczyć w pracach Związku i przedstawiać wnioski

 3. korzystać z urządzeń i pomocy Związku

2. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach Związku i przedstawiania wniosków.

3. Członkowie honorowi Związku mają prawo do zwolnienia na swoje życzenie z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§15

Członkowie Związku są zobowiązani:

1). zwyczajni :

 1. stosować się do postanowień statutu, uchwał, regulaminów, instrukcji i zarządzeń władz Związku

 2. dbać o dobre imię Związku

 3. opłacać regularnie składki członkowskie i uczestniczyć w działalności Związku

2). wspierający

 1. propagować cele statutowe Związku

 2. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.

§16

1. Utrata członkostwa następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone przez członka

 2. prawomocną utratę prawa do emerytury lub renty albo prawomocne orzeczenie o braku inwalidztwa

 3. skreślenie z listy członków, na mocy uchwały Zarządu Związku z powodu zalegania z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 4. wykluczenie ze Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

 5. pozbawienie praw publicznych orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 6. śmierć członka lub likwidacja osoby prawnej.

Od uchwały dotyczącej skreślenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§17

1. Władzami naczelnymi Związku są:

 1. Walne Zebranie Delegatów

 2. Zarząd Związku

 3. Prezydium Zarządu

 4. Komisja Rewizyjna

 5. Sąd Koleżeński

2. Władzami Koła Terenowego są:

 1. Walne Zebranie koła

 2. Zarząd koła

3. Koła obejmują swym działaniem obszar określony uchwałą dotyczącą powołania koła, podejmowaną przez Zarząd

4.Nie wolno łączyć funkcji w różnych organach władzy na tym samym szczeblu władzy ani członkostwa w zarządzie lub komisji rewizyjnej z członkostwem w zarządach.

5.Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.

6.Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów odbywa się wg następującej zasady:

Jeden delegat na 15 członków danego koła, z wymogiem by nawet najmniejsze koło było reprezentowane tzn. miało swojego delegata bez względu na liczbę członków .Czas kadencji

delegatów wynosi 5 lat.

§18

1. Wyboru Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie Delegatów spośród Delegatów w głosowaniu tajnym. Walne zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Mandat członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa po pierwszym walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływam kadencji z powodu:

 1. ustania członkostwa w Związku

 2. pisemnej rezygnacji

 3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów .

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 punkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§19

1. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków o ile statut nie stanowi inaczej.

 1. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Delegatów nie uczestniczy co najmniej połowa liczby delegatów wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie godziny po pierwszym terminie.

§20

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków Związku. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§21

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w szczególności należy:

 1. uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności Związku

 2. uchwalenie regulaminu działania Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności minionej kadencji

 5. udzielanie po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującego Zarządu

 6. wybór Prezesa i Członków Zarządu

 7. wybór Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 8. uchwalenie statutu lub jego zmiana

 9. nadanie członkostwa honorowego Związku

 10. ustalenie wysokości składek członkowskich

 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenie jego majątku

 12. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do innych organizacji

 13. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Delegatów zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania związku.

3. Walne Zebranie Związku po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania

§22

1. Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 Członków Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany Członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz.

§23

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania

 2. kierowanie bieżącą pracą Związku i zarządzanie jego majątkiem

 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa

 4. uchwalania okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

 5. składanie sprawozdań z działalności Związku

 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku z zastrzeżeniem § 40 ust. 4 i ust. 5

 7. uchwalanie regulaminu biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Związku Zarząd może zatrudnić pracowników, którzy tworzą Biuro Związku.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

7. Zarząd w zależności od potrzeb powołuje, komisję socjalną i inne komisje.

§24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku merytorycznej kontroli oraz kontroli finansowej Związku

 2. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 3. Przedstawianie Zarządowi protokołów wraz z wnioskami

 4. Przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich

 5. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji nie mogą być:

 1. będący członkami Zarządu lub pozostające z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

 2. skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo z winy umyślnej

6. Wybranie do składu Komisji w brew postanowieniu ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których jest mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§25

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.

§26

1. Sąd Koleżeński jest niezawisłym organem Związku. Członkowie Sądu orzekają zgodnie ze statutem Związku, zasadami współżycia społecznego oraz swoim sumieniem.

2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Członek Sądu, wybranych przez Walne Zebranie Związku. Członkowie sądu pełnią funkcję mediatorów w sprawach konfliktowych.

§27

1. Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie spraw członków Związku w razie nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, popełnienia czynów nieetycznych oraz zatargów powstałych między członkami w sprawach statutowej działalności Związku.

 2. uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1 z własnej inicjatywy na wniosek innych władz Związku lub pokrzywdzonego członka.

3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie doręcza się zainteresowanym. Od orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od daty doręczenia orzeczenia do Walnego Zebrania Delegatów.

4. Od decyzji Walnego Zebrania Delegatów nie przysługuje odwołanie.

§28

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienia

 2. nagany

 3. zawieszenia w całości lub w części praw członkowskich od 6 miesięcy do 2 lat

 4. wykluczenie ze Związku

2. W przypadku zawieszenia prawa, wykonywania funkcji z wyboru, pełnionej przez ukaranego, dalsze wykonanie tej funkcji na czas zawieszenia można powierzyć innej osobie w sposób analogiczny, jak wygaśnięcie mandatu do pełnienia tej funkcji w czasie trwania kadencji.

3. Z upływem 2 lat od wykonania kary wymienionej w ust. 1 pkt. 1-3 orzeczenie Sądu Koleżeńskiego usuwa się z akt osobowych członka.

4. Kary, z wyłączeniem upomnienia, wymierzone prawomocnym orzeczeniem, mogą być przez Sąd Koleżeński złagodzone w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu statutowego Związku. Złagodzenie kary następuje w formie uchwały Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V

KOŁA

§29

1. Koła mogą być powoływane na określonym terenie lub środowiskach skupiających członków Związku, stosownie do postanowień § 21 ust. 1 poz. 13 niniejszego statutu.

2. Koło składa się z co najmniej 10 członków.

§30

Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Koła

§31

Walne Zebranie Członków Koła

1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków koła jest zwoływane co 5 lat

2. Termin walnego zebrania koła oraz sposób powiadomienia członków ustala zarząd koła w porozumieniu z zarządem Związku. Zarząd koła jest obowiązany zawiadomić członków o ustalonym terminie co najmniej na 14 dni przed odbyciem walnego zebrania.

§32

Do właściwości walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego należy :

 1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła

 2. Ustalenie zadań dla Zarządu Koła

 3. Wybranie Zarządu Koła

 4. Wybranie Delegatów na Zebranie Delegatów Związku

 5. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków

§33

W walnym zebraniu członków koła biorą udział jego członkowie oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła.

§34

Walne Zebranie informacyjne członków koła jest zwoływane co najmniej raz w roku. Termin oraz sposób powiadomienia członków ustala Zarząd Koła.

§35

Nadzwyczajne zebranie członków zwołuje Zarząd Koła:

 1. z inicjatywy własnej, za zgodą zarządu związku

 2. na podstawie uchwały Zarządu Związku

 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej

 4. na podstawie wniosku co najmniej połowy liczby członków koła.

§36

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków koła powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

ZARZĄD KOŁA

§37

1. Zarząd koła kieruje działalnością koła i jest za nią odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem członków koła i Zarządem Związku.

2. Zarząd koła składa się z 3 do 7 członków, w tej liczbie: przewodniczący, sekretarz i skarbnik. Liczebność zarządu koła ustala każdorazowo walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków – przed przystąpieniem do zgłoszenia kandydatów.

§38

Do zakresu działań zarządu koła należy:

 1. realizacja uchwał walnego zebrania członków koła oraz uchwał i zaleceń władz Związku

 2. składanie na walnym zebraniu członków koła sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji

 3. uchwalenie rocznych planów działalności zarządu koła

 4. kierowanie pracami koła

 5. gospodarowanie funduszami koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem koła

 6. przyjmowanie członków do Związku

 7. prowadzenie rejestru członków

 8. przedstawienie zarządowi Związku wniosków o skreślenie członka z ewidencji związkowej

 9. zwoływanie walnego zebrania członków koła

§39

Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§40

1. Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.

2. Majątek Związku pochodzi z:

 1. wpisowego i składek członkowskich

 2. dotacji

 3. środków pochodzących od sponsorów

 4. darowizn, subsydiów i subwencji

 5. zapisów i spadków

 6. dochodów z własnej działalności

 7. dochodów z majątku

3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd . Do składania oświadczeń w imieniu Związku w zakresie spraw majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

5.Następujące czynności Zarządu majątkiem Związku wymagają zgody Walnego Zebrania Delegatów:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości

 2. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki

 3. przyjęcie lub odrzucenie spadku

§41

 1. Zabronione jest:

  A/udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członów,członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie ,członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia ,opieki lub kurateli,zwanych dalej osobami bliskimi.

  B/przekazywania ich majątku na rzecz ich członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

  C/wykorzystanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, lub ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku niż do osób trzecich, chyba że to wykonywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

  D/zakupu towarów lub usług od podmiotów,w których uczestniczą członkowie organizacji,członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunków do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§42

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Delegatów

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§43

1.Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Delegatów na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Związku.

§44

2. Związek może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętego większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Związku, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Związku, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Związku przechodzi na rzecz Gminy Jędrzejów .